Behandling av personuppgifter

Specialiserade på simning, i bassäng och i öppet vatten

Allmänt
Lundin Coaching & Consulting AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data som om den vore helig.
I Lundin Coaching & Consulting AB policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder av vår webbsida och tjänster som ingår på den webbplats som administreras av Lundin Coaching & Consulting AB. Lundin Coaching & Consulting AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Lundin Coaching & Consulting AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress. Lundin Coaching & Consulting AB kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Lundin Coaching & Consulting AB registrerar personuppgifter i samband med:
1. Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Lundin Coaching & Consulting AB erbjuder.
2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
3. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
4. Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information
Lundin Coaching & Consulting AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
1. För att fullgöra beställningar av tjänster som erbjuds av Lundin Coaching & Consulting AB.
2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. inbjudan till en simtävling;
3. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
4. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
5. För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats för att utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
6. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse som erbjuds via Lundin Coaching & Consulting AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
7. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Lundin Coaching & Consulting AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Lundin Coaching & Consulting AB ger du din tillåtelse till att Lundin Coaching & Consulting AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.
1. När det gäller uppfyllande av vår överenskommelse Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är vår avtalsrelation, artikel 6.1 b) EU:s allmänna dataskyddsförordning.
2. Det finns även andra lagar som kräver att vi behandlar dina personuppgifter en längre tid i enlighet med artikel 6.1.c).
3. Med stöd av vårt berättiga intresse, artikel 6.1 f) gör vi också statistik för verksamhetsuppföljning och utvärdering av våra tjänster. Personuppgifterna anonymiseras dock under statistikframställningen på ett sätt att man i inte direkt kan koppla informationen till en enskild person.
4. Dina kontaktuppgifter används också för att skicka erbjudanden och annan marknadsföring till dig från oss. Även detta gör vi med stöd av vårt berättiga intresse (artikel 6.1 f).
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Lundin Coaching & Consulting AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Om du är eller har varit kund (dvs. du har deltagit i en aktivitet som vi har arrangerat) hos oss kan vi komma att kontakta dig med en förfrågan om du vill delta en liknande aktivitet. Vi kommer dock inte att kontakta dig senare än 36 månader efter att du deltog i aktiviteten. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller marknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Lundin Coaching & Consulting AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Lundin Coaching & Consulting AB eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).
Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Lundin Coaching & Consulting AB.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Lundin Coaching & Consulting AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Lundin Coaching & Consulting AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Lundin Coaching & Consulting AB (Org.nr: 556944-4176)
Garverigränd 15
131 60 NACKA
info@ coachludde.com
Denna privacy policy gäller från och med 2020-01-01